Nina Simone Poele O Kapahi

Nina Simone Poele O Kapahi

‘Ai a pu‘u ka nuku

Eat until the lips protrude.

Eat until one can take no more. Source: ‘Olelo No‘eau by Mary Kawena Pukui.

Nina Simone Poele O Kapahi, never one to pass a treat, enjoys a dog lollypop before dinner.