Hawaii WisdomE aloha kekahi i kekahi

“Love one another.”

Source: ‘Olelo No‘eau, by Mary Kawena Pukui